تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
فقه وحقوق 
دانشگاه قم 
0.00 
دکترا 
 
فقه وحقوق 
دانشگاه تهران 
0.00 
سطح 2 
 
 
 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
0.00